doe goed .net

Weerlegging van argumenten voor abortus

Diverse argumenten zijn door mensen naar voren gebracht om te beargumenteren dat abortus acceptabel zou zijn. In dit document zullen een aantal van die argumenten worden besproken en beantwoord met tegenargumenten.

Is een foetus wel een levend mens?

De erkenning of ontkenning van het ongeboren kind als een mens, is een cruciaal punt in de discussie. Als het ongeboren kind inderdaad een mens is, dan is abortus het veroorzaken van de dood van een mens. Biologisch gezien is er eigenlijk geen twijfel over dat na de bevruchting een nieuw levend mens is ontstaan. Rond het begin van de vierde week van het leven van een mens, begint het hart al te kloppen. In de grote meerderheid van de gevallen brengt abortus dus een kloppend hart tot stilstand. Het nieuwe ongeboren mensje is dus niet een lichaamsdeel van zijn of haar moeder, maar is een afzonderlijk levend mens.

Het gebrek aan verstandelijk vermogen van het ongeboren kind

Ongeboren kinderen hebben weinig of geen verstandelijk vermogen, hoewel dit normaal gesproken tijdelijk is, omdat zij zullen uitgroeien tot volwassen personen. Hun beperkte verstand is geen geldige reden om het goed te keuren dat zij gedood worden. Iemand die consequent de redenering zou toepassen dat personen met weinig of geen verstandelijk vermogen gedood mogen worden, zou behalve abortus ook goedkeuren dat volwassen mensen gedood worden die een tijd in coma zijn, of die bewusteloos zijn geslagen, of die diep in een droomloze slaap verzonken zijn, en misschien zelfs mensen met een zware verstandelijke beperking. Bovenstaande dingen zijn echter duidelijk fout. Een manier om dit te begrijpen is om te denken aan het feit dat mensen bewusteloos kunnen raken, en daaruit kunnen ontwaken, waarbij zij nog steeds dezelfde identiteit hebben, en nog steeds dezelfde persoon zijn. Hoewel de capaciteiten en uitdrukkingsmogelijkheden van een mens datgene is dat we gebruiken om personen te herkennen, om hen te onderscheiden van levenloze materie, is het uiteindelijk de persoon die kostbaar is, ongeacht zijn capaciteiten. Rechten die we aan mensen toekennen, zouden we daarom moeten geven op basis van hun waardigheid als persoon, en niet vanwege een tijdelijke toestand die kan en zal veranderen.

Een ander loskoppelen

Door sommige voorstanders van abortus wordt gesteld dat abortus vergelijkbaar is met dat je jezelf loskoppelt van iemand, en dat het daarom acceptabel zou zijn. Er is een groot verschil tussen alleen je loskoppelen van iemand, en abortus, dat een gewelddadige operatie is. De manier waarop een abortus verloopt, wekt sterk de indruk dat het feit dat het kind sterft, geen onbedoeld gevolg is, maar dat het de bedoeling is. Om dit verder te testen zou men kunnen onderzoeken of de redenen voor abortus gaan over de zwangerschap zelf en niet over de gevolgen van het hebben van een kind, of men tijdens een abortusprocedure probeert te vermijden het kind te verwonden, of de nodige medische middelen beschikbaar staan om het kind in leven te houden na de abortus, en of het tijdstip zodanig gekozen wordt dat het kind een kans kan maken. In de praktijk is het wat betreft de keuze van het tijdstip eerder omgekeerd, omdat volgens sommigen abortus alleen mag, als het kind buiten de baarmoeder niet levensvatbaar is, terwijl het kind juist dan de beschermde omgeving van zijn of haar moeder nodig heeft! De situatie van abortus is te vergelijken met iemand die een ander midden op zee uit zijn boot duwt. Iemand kan dan moeilijk beweren dat het niet de bedoeling was de ander te doden, maar dat hij alleen de ander uit zijn boot wilde verwijderen, omdat hij de rechtmatige eigenaar is van de boot. De beste en veilige manier om je "los te koppelen" van de foetus, als dat de bedoeling is, is uiteraard om te wachten tot het einde van de negen maanden, – of in het voorbeeld van de boot, totdat er een haven is bereikt waar de ander veilig aan land kan gaan.

Iemand die in je lichaam woont

Stel dat een volwassene in een ander zijn lichaam zou willen gaan wonen, dan is dat natuurlijk iets absurds, en zelfs al zou het mogelijk zijn, dan zou iemand natuurlijk het recht hebben om dat te weigeren. Een ander geval is het echter als een nieuw mens ontstaat in een ander mens, zoals dat gebeurt bij de voortplanting van de mens. Het ongeboren kind is onvrijwillig in een situatie gekomen waarin het volkomen afhankelijk is van zijn of haar moeder om te overleven. Een zwangerschap brengt veel moeite met zich mee, maar als de zwangerschap vroegtijdig wordt afgebroken door abortus, betekent dat in bijna alle gevallen de dood van het kind. Een moeder mag haar kind natuurlijk uit haar lichaam halen op het eerste moment dat dit mogelijk is zonder de gezondheid van het kind te schaden. Dat zou bijvoorbeeld aan het eind van de negen maanden kunnen zijn, of eerder, als dat mogelijk is door medische vooruitgang.

Een verkeerde benaming: parasiet

Voorstanders van abortus gebruiken soms de zeer beledigende benaming "parasiet" om te verwijzen naar het ongeboren kind. De term "parasiet" kan de indruk wekken dat we te maken hebben, niet met een mens, maar met een of ander diersoort. De werkelijkheid is natuurlijk dat ieder van ons mensen begonnen is als een embryo, een foetus, en uiteindelijk zijn we het kind of de volwassene geworden die we nu zijn. Vanaf het eerste begin waren we een mens. De term parasiet, wanneer die wordt toegepast op een mens, is een aanduiding die wordt gebruikt in de betekenis dat iemand een ander op een gemene manier uitbuit. We passen deze beledigende term, als het goed is, niet toe op mensen die hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld iemand die gehandicapt is, en dagelijkse zorg vereist. De situatie van het ongeboren kind is daarmee te vergelijken. Het ongeboren kind is geheel onvrijwillig in een positie gekomen van totale afhankelijkheid. Inderdaad maakt het kind ongevraagd gebruik van voedingsstoffen van de moeder, maar dat is het kind niet te verwijten, terwijl het mensen wel is te verwijten als zij anderen uitbuiten. Ook na de geboorte is er deze verhouding van afhankelijkheid en zal het kind sterven als zij niet verzorgd wordt door haar ouders of door andere mensen. De vraag is dus eerder of ouders de verantwoordelijkheid hebben om voor hun kinderen te zorgen. En daarover is weinig verschil van mening.

Baas in eigen buik

Omdat je lichaam je eigendom is, ben je de baas over je lichaam. Als je een huis bezit, dan ben je "baas in eigen huis". Omdat je huis je eigendom is, mag je nog niet mensen doden die bij je op bezoek komen. Natuurlijk niet, dat is vanzelfsprekend. Zoals het niet is toegestaan om kinderen in je eigen huis te doden, hoewel je huis je eigendom is, is het niet toegestaan kinderen te doden die zich in je eigen lichaam bevinden, hoewel je lichaam je eigendom is.

De rol van de overheid

Door sommigen wordt beargumenteerd om geen wetten te maken die abortus verbieden en niet de politie in te zetten, omdat men niet wil dat de overheid zich hiermee bemoeit. Het is echter verkeerd om een wet te maken die zegt dat abortus "mag", omdat het iets slechts is. De overheid is inderdaad ongeschikt om het abortusprobleem om te lossen, omdat zij gewelddadig zijn, en niet te vertrouwen. De situatie is momenteel ook eerder omgekeerd, omdat de overheid abortus financiert met miljoenen euro's belastinggeld. Ondanks dit alles is er een morele regel of wet, die voorschrijft dat we anderen geen schade mogen aandoen, en het is belangrijk om die regel te erkennen, en toe te passen op abortus. Dit staat los van welke instantie dan ook.

Het belang van vrouwen

Er wordt soms beweerd dat tegenstanders van abortus tegen vrouwen zijn. Dat is echter incorrect, en een gemene beschuldiging, omdat men zou kunnen weten dat het niet waar is. Een groot percentage tegenstanders van abortus zijn vrouwen. Abortus is in ongeveer de helft van de gevallen een geweldpleging tegen een ongeboren meisje. De situatie is dus eerder omgekeerd; juist degenen die abortus plegen, zijn degenen die een bepaalde groep meisjes het leven niet gunnen. Overigens, zelfs al waren het alleen maar jongetjes die op deze manier werden gedood, dan blijft het onverminderd dat zij recht op leven hebben. Natuurlijk moeten wij ook goed voor volwassen vrouwen zijn.

Vrijheid

Soms wordt een beroep gedaan op het principe van vrijheid, om te beargumenteren dat een zwangere vrouw met haar lichaam mag doen wat zij wil, en dat daarom abortus gedaan mag worden. Natuurlijk zijn er morele beperkingen aan vrijheid, en mag het niet gebruikt worden om anderen te schaden. Het ongeboren kind is niet een onderdeel van het lichaam van haar moeder, hoewel zij zich bevindt in haar lichaam. Als we het ongeboren kind zien als een afzonderlijk mens, en is abortus eigenlijk zelf een daad van vrijheidsberoving. Wanneer een mens sterft, verliest hij al zijn vrijheid. Juist het principe van vrijheid is daarom een reden om onze medemensen in leven te laten.

Gerelateerd:

email Copyright status: Public Domain